Pressinőukogu
Eesti Ajalehtede Liit
Eesti Ajalehtede Liit
TRÜKI  |  ESTONIAN PRESS COUNCIL  |  СОВЕТ ПО ПРЕССЕ

Kaebus nr 7

Pressinőukogu otsus
27.02.03

Pressinõukogu: Estonija rikkus head ajakirjandustava

Pressinõukogu otsustas, et ajaleht Estonija rikkus artikliga „Keemia ja elu“ (11. november 2002) head ajakirjandustava.

AS Nitrofert kaebas, et artiklis on faktivigu ja hinnanguid, mis kahjustavad ettevõtte mainet ning kaebajale ei ole antud võimalust oma seisukohtade väljaütlemiseks.

Ajaleht ütles oma vastulauses, et artiklis on mõningaid ebatäpsusi, kuid üldjoontes on lugejale antud õiglane ülevaade olukorrast Nitroferdis. Samuti väitis lehe ajakirjanik oma selgituses, et ettevõtte juhtkond ei suhtle temaga ja ei luba teda ettevõttesse, mistõttu ei olnud tal võimalik teise poole seisukohti küsida.

Pressinõukogu peab õigustatuks ajalehe huvi antud teema vastu, sest avalikkuse huvi oma piirkonna jaoks olulise ettevõtte käekäigu vastu on väga suur. Pressinõukogul ei ole võimalik pädevalt hinnata, kas kaebaja väited ajakirjaniku eksimuste kohta paljudes ettevõtet puudutavates majanduslikes ja tootmistehnilistes üksikasjades on õiged või alusetud, kuna mõlemad pooled on esitanud oma seisukohad, mille paikapidavust saavad hinnata ainult vastava ala eksperdid.

Pressinõukogu näeb hea ajakirjandustava rikkumist artikli kindlasõnalistes väidetes, et ettevõtte omanikud tegelevad ettevõtte sihipärase hävitamisega, püüdes läbi keeruliste skeemide saada sellest isiklikku kasu. Nii tõsised süüdistused nõuavad faktidega tõestamist, mida antud artiklis ei ole tehtud ning paljudel juhtudel on infoallikad jäetud lugejale avamata. Sellega on leht rikkunud ajakirjanduseetika koodeksi punkti 3.5, mis kohustab kontrollima kriitilise materjali tõesust ning punkti 4.1, mille järgi uudismaterjal peab põhinema tõestataval ja tõenditega tagatud faktilisel infol. Antud uurivas artiklis on läbisegi faktid ning ajakirjaniku arvamused. Selliselt rikub artikkel eetikakoodeksit, mis nõuab, et uudised, arvamused ja oletused peavad olema selgelt eristatud.

Rikutud on ka eetikakoodeksi punkti 4.2, mille järgi peab ajakirjanik konflikti sisaldava materjali puhul kajastama konflikti erinevate osapoolte seisukohti. Süüdistatav pool ei ole aga artiklis sõna saanud ja esitatud materjalide põhjal pole võimalik aru saada, et väljaanne oleks artikli valmistamisel ettevõtte juhtidelt kommentaare küsinud.

Pressinőukogu esimees Sulev Valner

 
Pressinőukogu

Pärnu mnt 67a
10134 Tallinn Estonia
Tel. +372 646 3363
Fax. +372 631 1210
pn@eall.eeTagasi  -  Esilehele