Pressinőukogu
Eesti Ajalehtede Liit
Eesti Ajalehtede Liit
TRÜKI  |  ESTONIAN PRESS COUNCIL  |  СОВЕТ ПО ПРЕССЕ

Pressinõukogu tegi Eesti Ekspressi kohta kaks õigeksmõistvat otsust

Tallinn, 14. aprill 2011. Pressinõukogu arutas Olga Ivanova kaebust Eesti Ekspressis veebruari alguses ilmunud artikli peale ja ka Mark Ellenbergi kaebust sama artikli peale ning otsustas, et mõlemal juhul ei ole Eesti Ekspress rikkunud head ajakirjandustava.

3. veebruaril 2011 ilmunud artiklis „Miks suhtleb riigikokku pürgiv kaunitar professionaalse kelmiga?“ on juttu sellest, et Põhja-Tallinna linnaosa vanema asetäitja Olga Ivanova suhtleb väidetavalt Mark Ellenbergiga, kes on lehe väitel krooniline võlgnik ja varem kelmuses süüdi mõistetud. Artiklis on räägitud ka Olga Ivanovaga, kes toimetuse esitatud küsimustele sisuliselt vastata ei soovinud.

Olga Ivanova kaebas Pressinõukogule, et vastavalt ajakirjanduseetika koodeksile ajakirjandusel ei sobi rõhutada rahvust, rassi, religioosset või poliitilist kuuluvust ega sugu, kui sellel pole uudisväärtust. Samuti toob ta välja, et ajakirjandus ei või inimest käsitleda kurjategijana enne sellekohast kohtuotsust ning inimese eraelu puutumatust rikkuvaid materjale avaldatakse vaid juhul, kui avalikkuse huvid kaaluvad üles inimese õiguse privaatsusele. Kaebaja leiab, et toimetus pidanuks kontrollima info tõesust. Viidates vastulause õigusele nõuab kaebaja kriitikaga samas mahus toimetuse vabanduse avaldamist.

Mark Ellenberg kaebas Pressinõukogule, et toimetus pidanuks kontrollima info tõesust. Kaebaja toob välja ajakirjanduseetika koodeksi punktid, et ajakirjandus ei või inimest käsitleda kurjategijana enne sellekohast kohtuotsust ning inimese eraelu puutumatust rikkuvaid materjale avaldatakse vaid juhul, kui avalikkuse huvid kaaluvad üles inimese õiguse privaatsusele.

Eesti Ekspress vastas Pressinõukogule, et avaldatud info põhineb dokumentaalsetel tõenditel ja allikate usaldusväärsus on kontrollitud. Leht lisas, et Olga Ivanovat ei ole artiklis kurjategijana käsitletud ega teda üheski kuriteos süüdistatud. Lehe arvates tõendab seost artiklis käsitletud inimeste vahel juba see, et mõlemad on esitanud Pressinõukogule praktiliselt identse sisuga kaebused. Toimetuse väitel on tõendatud Mark Ellenbergi varasem süüdimõistmine kelmuse eest Tallinna Linnakohtu poolt ning Ametlikes Teadaannetes on leitavad antud inimesega seotud erinevad kohtutäiturite nõuded.

Pressinõukogu otsustas, et Eesti Ekspress ei eksinud ajakirjanduseetika koodeksi vastu. Olga Ivanova ei seadnud oma kaebuses kahtluse alla ega ümber lükanud ühtegi artiklis esitatud konkreetset asjaolu. Eraeluliste seikade käsitlemine ja erakondlikust kuuluvusest kirjutamine on antud juhul Pressinõukogu hinnangul põhjendatud avaliku huviga, sest lugejatel ja potentsiaalsetel valijatel on õigus omada  infot Riigikokku kandideerivate inimeste kohta.  

Mark Ellenbergi kaebuse osas otsustas Pressinõukogu, et ei saa tuvastada Eesti Ekspressi poolt ajakirjanduseetika koodeksi rikkumist, kuna kaebusest ei selgu, milles on artiklis väidetavalt eksitud. Kaebaja ei sea oma kaebuses artikli konkreetseid väiteid kahtluse alla ega esita neid kummutavaid fakte. Artikli väide, et inimene on kelmuste eest karistatud, tugineb varasemale kohtuotsusele.

PN

 
Pressinőukogu
Pärnu mnt 67a
10134 Tallinn Estonia
Tel. +372 646 3363
Fax. +372 631 1210
pn@eall.eeTagasi  -  Esilehele