Pressinőukogu
Eesti Ajalehtede Liit
Eesti Ajalehtede Liit
TRÜKI  |  ESTONIAN PRESS COUNCIL  |  СОВЕТ ПО ПРЕССЕ

Pressinõukogu tegi Äripäeva kohta tauniva otsuse

Tallinn, 30. oktoober 2015. Pressinõukogu arutas Henry Kallase kaebust Äripäeva veebis 17. septembril ilmunud artikli „Lambo-mees nõudis tillinaha IP-aadressi“ ning Äripäeva Facebooki ja Twitteri konto postituse ja Meelis Mandeli Facebooki postituse peale ja leidis, et leht on rikkunud head ajakirjandustava.

Artikkel räägib sellest, et Henry Kallas nõudis kohtu kaudu välja 14 internetikommentaari IP-aadressid. Lehe väitel  on Henry Kallase Lamborghini politsei ülalpidamisel. Henry Kallas ise keeldus lehe väitel kommentaari andmast. Äripäev avaldas artiklis ka kommentaarid, mis Henry Kallase hinnangul tema au ja väärikust teotavad. 18. septembril avaldas Äripäev veebis Henry Kallase kommentaari muutmata kujul.

Henry Kallas kaebas Pressinõukogule, et artiklis on tervikuna ära toodud internetikommentaarid, mille osas kaebaja on kohtusse taotluse esitanud ja mida ta peab enda suhtes ebakohasteks. Lisaks sisaldab artikkel ebaõigeid väiteid, millest osa toimetus hiljem parandas. Kaebaja märgib, et enne artikli avaldamist ei teavitanud ajakirjanik teda otsesõnu artikli kirjutamise kavatsusest ega pakkunud võimalust kommentaariks. Kaebaja ei ole ka rahul, et teda nimetatakse „Lambo-meheks“. Kaebaja ei ole rahul, et tema kommentaar avaldati erinevalt tema poolt palutust mitte kommentaarina artikli juures, vaid eraldi artiklina, mis muudab selle leidmise keerulisemaks.

Äripäev vastas, et kirjavahetus kaebaja esindaja ja ajakirjaniku vahel kinnitab, et Henry Kallas keeldus kommentaarist. Äripäev peab põhjendatuks artikli avaldamist, sest kohtu kaudu IP-aadresside välja nõudmine on avalikkuse jaoks oluline teema, samuti peab leht põhjendatuks artikli levitamist sotsiaalmeedias. Uudises anonüümsete kommentaaride avaldamist peab leht põhjendatuks, sest see näitab, millise sisuga kommentaaride IP-aadresse pidas kohus põhjendatuks kaebajale välja anda. Leht lisas, et Henry Kallas ei ole taotlenud nende kommentaaride avaldamisest loobumist  ja kõik need kommentaarid olid Äripäeva uudise ilmumise ajal endiselt avalikud. Kui anonüümsete kommentaaride avaldajad oleksid otsustanud need Kallase taotlusel võtta maha, siis poleks Äripäev neid ka uuesti avaldanud. Äripäev parandas koheselt osa ebatäpsusi, millele kaebaja esindaja tähelepanu juhtis, kuid osa jättis parandamata seetõttu, et ei pea neid vigadeks.

Pressinõukogu otsustas, et Äripäev rikkus ajakirjanduseetika koodeksi punkti 1.5., mis näeb ette, et ajakirjandus ei tohi oma tegevusega tekitada kellelegi põhjendamata kannatusi, veendumata, et avalikkusel on tõesti vaja seda informatsiooni teada. Pressinõukogu peab kommentaaride avaldamist põhjendamatuks ning artikli pealkirja sobimatuks.

Samuti rikkus Äripäev koodeksi punkti 1.4., mis näeb ette, et ajakirjandusorganisatsioon kannab hoolt selle eest, et ei ilmuks ebatäpne, moonutatud või eksitav info. Kuigi leht parandas osa ebaõigeid väiteid, jäid osad faktivead parandamata (näiteks autot puudutav info).

Äripäev avaldas Pressinõukogu otsuse 29. oktoobril.

PN

 
Pressinõukogu
Pärnu mnt 67a
10134 Tallinn Estonia
Tel. +372 646 3363
Fax. +372 631 1210
pn@eall.eeTagasi  -  Esilehele